Aa en Hunze geeft steenuil een steuntje in de rug

De gemeente Aa en Hunze gaat zich inzetten voor de steenuil. Ze is ambassadeur voor de biodiversiteit van het boerenland geworden.

In navolging van de provincie Drenthe en het waterschap Vechtstromen is de gemeente Aa en Hunze de eerste gemeente die zich - in het kader van het project Heel Drenthe Zoemt - als ambassadeur aanmeldt.

Met het project willen de natuurorganisaties in Drenthe (Natuur en Milieufederatie, Landschapsbeheer, Staatsbosbeheer, et cetera) wilde planten en dieren in landbouwgebieden onder de aandacht brengen van het publiek. Doel is de biodiversiteit op het platteland te versterken.

Problemen boerenlandsoorten

De steenuil is één van de boerenlandsoorten - samen met vlinders en bijen - die steeds meer in de problemen is geraakt. Hoofdzakelijk doordat belangrijke voedselplanten en -dieren minder voorkomen, vermesting en bestrijdingsmiddelen een steeds groter effect hebben op de kwaliteit van de leefomgeving en plaatsen om te broeden verdwijnen.

Het aantal steenuilen in Nederland is sinds de jaren vijftig sterk in aantal afgenomen. In Drenthe zijn nog maar enkele kerngebieden waar de soort zich weet te handhaven, waaronder het Drentse Aa gebied met als zwaartepunt de dorpen Amen, Geelbroek, Eleveld, Balloo en Anderen.

De steenuil houdt van kleinschalige cultuurlandschappen met een variatie aan houtwallen, heggen, weitjes, knoestige bomen, sloten, gras- en bouwlanden en boerderijen die ver uit elkaar liggen, liefst met een rommelig erf. De vogel broedt in boomholtes.

Actieplan voor de steenuil

De Natuur en Milieufederatie wil binnenkort samen met de gemeente en een aantal deskundigen een themabijeenkomst organiseren om een actieplan voor de steenuil op te stellen. „We moeten de leefomgeving zo beheren, dat het goed toeven wordt voor de steenuil”, legt wethouder Henk Heijerman uit.

De gemeente hoopt dat inwoners ook een steentje willen bijdragen. Dat kan door je eigen erf ‘met een streekeigen karakter’ in te richten. Landschapsbeheer Drenthe adviseert op dit gebied.

Het project vraag ook aandacht voor ecologisch bermbeheer. De gemeente Aa en Hunze is hier al mee begonnen in een aantal bermen buiten de bebouwde kom. Ze wil dit de komende jaren verder uitbreiden.

Andere ambassadeurs

Heel Drenthe Zoemt heeft alle Drentse gemeenten uitgenodigd ambassadeur te worden van een boerenlandsoort. Zij hoopt dat meer gemeenten het voorbeeld van Aa en Hunze volgen.

Een aantal Statenleden zijn al ambassadeur. Ko Vester van het gasklokje, Hans Kuipers van de bunzing en Henk Nijmeijer van de patrijs. Gedeputeerde Henk Jumelet ontfermt zich over het oranje zandoogje en Waterschap Vechtstromen over de regenworm.

Nieuws

menu