Financiële tegenvallers voor Assen (en de begroting is al niet in evenwicht)

Het gemeentehuis in Assen. Foto: DvhN

Assen staat sinds kort financieel weer op eigen benen, maar de eerste tegenvallers zijn al weer binnen. Volgende week komt de gemeente met de cijfers.

Door een herijking van het gemeentefonds door het Rijk wordt Assen zoals het nu lijkt gekort voor zo’n 600.000 euro. Het gaat om een korting op het sociaal domein/jeugdhulp. Bij de herijking krijgen grotere gemeenten meer geld en kleine gemeenten minder.

Gemeente onder toezicht

Assen stond sinds december vorig jaar onder preventief financieel toezicht van de provincie. De gemeente kon geen sluitende begroting presenteren en ook de meerjarencijfers gaven geen rooskleurig beeld.

Er werd een herstelplan opgesteld. Al met al werd aan bezuinigingen, inkomstenverhogingen (ozb-belasting) en forse grepen in de reserves 14 miljoen vrijgemaakt. De provincie gaf goedkeuring aan het herstelplan en sinds begin deze maand mag de gemeente weer zelf beslissen om geld uit te geven, zonder dat daarvoor toestemming van de provincie nodig is.

Geen TT-toeristentoeslag

Overigens was op het moment dat de provincie het licht weer op groen zette, al bekend dat in de begroting voor dit jaar een gat van een kwart miljoen euro was geschoten. De tijdelijke verhoging van het tarief toeristenbelasting naar 3,00 euro tijdens de TT-week vervalt namelijk. Er is geen TT.

De gemeente wil inhoudelijk niet reageren op het nieuwe tekort. De komende week wordt waarschijnlijk de kaderbrief gepresenteerd waarin alle cijfers op een rijtje zijn gezet. Dus inclusief de financiële gevolgen voor de gemeente van de coronacrisis.

Maatwerk toepassen

De goedkeuring van de provincie voor het Asser herstelplan is trouwens ook niet zonder voorwaarden. Gedeputeerde Staten (GS) schrijven: ‘De begroting vertoont geen structureel en reëel evenwicht. De meerjarenraming maakt echter aannemelijk dat dit wel wordt bereikt in de begrotingsjaren 2022 en 2023.’

Door concreet richting te geven aan maatregelen die nodig zijn om op termijn het begrotingsevenwicht te herstellen, voldoet Assen, volgens GS, ‘in principe wel aan de gestelde eisen van hardheid en haalbaarheid. Gelet op de aanzienlijke inzet die u hebt getoond ten aanzien van het herstellen van uw financiële perspectief en de maatregelen die u hierbij heeft genomen zullen wij maatwerk toepassen.’

Termijnen moeten korter

Dit betekent concreet wel dat er voor twee maatregelen nadere voorwaarden worden gesteld. De manier waarop een aantal grepen uit reservepotjes is gedaan is niet helemaal volgens de geldende regelgeving gebeurd. Ook worden hersteltermijnen van negentien jaar gebruikt, waar volgens GS vier gebruikelijk is. Dit op termijn worden verkort.

GS hebben alle geleverde inspanningen wel willen waarderen door goedkeuring te geven aan het herstelplan. ‘De wijze waarop uw organisatie invulling heeft gegeven aan de omvangrijke bezuinigingsmaatregelen, heeft in ons oordeel meegewogen.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu