Het heeft even geduurd, maar Emmen zet openbaar onderwijs bestuurlijk op afstand (en geen dubbele pet meer)

Emmen heeft opnieuw stappen gezet om het openbaar basisonderwijs in bestuurlijke zin op afstand te zetten. Emmen behoort tot de laatste vier gemeenten van ons land waar een wethouder als schoolbestuur optreedt.

Raymond Wanders, de wethouder die nu nog namens het college van burgemeester en wethouders optreedt als schoolbestuur voor het openbaar basisonderwijs in Emmen.

Raymond Wanders, de wethouder die nu nog namens het college van burgemeester en wethouders optreedt als schoolbestuur voor het openbaar basisonderwijs in Emmen. Foto: Gemeente Emmen

In Emmen doet de PvdA-wethouder Raymond Wanders dit sinds 2018. Hij is hier opgeteld ongeveer een dag per week mee bezig.

Dit gaat veranderen, per 1 januari 2022. De ruim dertig openbare basisscholen en het voortgezet onderwijs van de Thriantaschool (voor zeer moeilijk lerende jongeren) vallen dan onder een zelfstandige stichting, met aan het hoofd een directeur-bestuurder.


Daarboven komt een raad van toezicht, die net als de directeur-bestuurder niet verbonden is aan de gemeente. In bestuurlijke zin wordt hiermee het voorbeeld gevolgd van het bijzonder onderwijs, zoals protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen. Zij worden van oudsher al zelfstandig bestuurd.

Emmen wilde maximale invloed en zag noodzaak tot verandering niet

Sinds november 1996 hebben gemeenten de mogelijkheid om openbare scholen te verzelfstandigen. Emmen maakte daar met betrekking tot het basisonderwijs geen gebruik van. Het gemeentebestuur wilde graag maximale invloed houden en zag ook de noodzaak tot bestuurlijke veranderingen niet.

Dat is inmiddels veranderd. ,,Het werk is in de loop der tijd steeds complexer geworden’’, zegt Wanders. ,,Het openbaar basisonderwijs verdient een bestuurder die zich hier fulltime op kan richten en geen wethouder die dit werk erbij doet.’’


De PvdA’er wijst erop dat het gaat om een organisatie met ruim 440 werknemers, waar jaarlijks meer dan 30 miljoen euro in omgaat. Door te gaan werken met een zelfstandige stichting met een kleine raad van toezicht kan volgens hem ook slagvaardiger worden gehandeld. Nu fungeert de 39 leden tellende Emmer gemeenteraad nog als een soort raad van toezicht.

Dubbele pet en de schijn des kwaads

Met de aanpassing is de wethouder ook af van zijn dubbele pet. Want hoewel Wanders geen wethouder onderwijs is, praat en beslist hij als collegelid wel mee over onder meer de nieuwbouw van schoolgebouwen. Hierdoor kan de indruk ontstaan dat protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen bijvoorbeeld bij dergelijke aanvragen eerder achter het net vissen. Door het openbaar onderwijs te verzelfstandigen is Emmen van deze schijn des kwaads af.


Het directieberaad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van het openbaar onderwijs in Emmen hebben al ingestemd met de veranderingen. Om zaken verder uit te kunnen werken, moet de gemeenteraad akkoord gaan met een zogeheten intentiebesluit. De verwachting is dat dit een formaliteit is.

Emmen stopt medio 2021 met clusterdirecteuren

Daarnaast ligt er nog een ander voorstel voor het openbaar onderwijs. De basisscholen zijn nu verdeeld in tien clusters, die allemaal worden aangestuurd door een eigen clusterdirecteur. Met ingang van het nieuwe schooljaar wil Emmen die vervangen door vier bovenschoolse directeuren die samen voor alle scholen verantwoordelijk zijn. Op de scholen merken de leerlingen en de ouders daar weinig tot niets van. De dagelijkse leiding is en blijft in handen van een locatiedirecteur.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu