Hoogeveen zoekt een college met ervaren specialisten als wethouder (en moet vol aan de bak om de tekorten weg te werken)

Hoogeveen staat bestuurlijk, politiek en financieel voor een grote opgave. Foto: André Weima

Om de politieke, bestuurlijke en financiële crisis te bezweren stapt Hoogeveen over op een zakencollege met vier nieuwe wethouders. Volgens de beide informateurs, Johan Baltes en Sandra Korthuis, is dat de wens van bijna de gehele raad.

Behalve een zakencollege met vier nieuwe wethouders moet de gemeente een sluitende meerjarenbegroting voor elkaar boksen. Hoogeveen verkeert in financieel zwaar weer en moet de komende jaren miljoenen ‘vinden’ om de tekorten weg te werken.

‘Rust, stabiliteit en kwaliteit moet terug’

Maandag hebben de informateurs hun rapport, zo’n zes weken na de val van het college, aangeboden aan de gemeenteraad. Baltes en Korthuis adviseren een zakencollege met vier nieuwe wethouders, om zo ‘rust, stabiliteit en kwaliteit’ in de Hoogeveense politiek terug te brengen. Dat college moet er op 8 oktober zijn.

De nieuwe wethouders worden aangesteld voor de resterende duur van de raadsperiode tot aan de verkiezingen in 2022. Een herbenoeming voor een nieuwe raadsperiode van vier jaar wordt echter niet uitgesloten.

Gezocht: ervaren specialisten

In de profielschets voor de nieuwe wethouders staat dat de vier kandidaten specialisten moeten zijn op hun terrein: op financiën, op jeugd en onderwijs, op sociaal gebied en het veranderen van de (ambtelijke) organisatie. Hoogeveen zoekt ervaren (politiek) bestuurders, bij voorkeur in een (middel)grote gemeente met zowel stedelijke als plattelands kenmerken.

,,Daarbij is verbinding met de gemeenteraad en de inwoners, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en het verenigingsleven in Hoogeveen van belang, juist ook vanwege de grote financiële opgaven waar de gemeente voor staat’’, zo staat in de profielschets.

Positie Loohuis

Samen met burgemeester Karel Loohuis, die op aandringen van de gemeenteraad geen voorzitter meer is van het presidium en het fractievoorzittersoverleg, moet een sterk team ontstaan dat ‘de verschillende grote uitdagingen waar de gemeente Hoogeveen voor staat tot een goed einde brengt’. Loohuis moet meer leiding geven aan het college en de gemeenteraad.

De komst van een zakencollege met vier nieuwe wethouders kost geld. Hoeveel is nu nog niet duidelijk. Het gaat, naast de aanstelling van het viertal, in elk geval om de inhuur van een werving- en selectiebureau en bijkomende kosten.

De keuze voor een zakencollege is geen verrassing. Met het oog op de enorme financieel/bestuurlijke opgave en het normaliseren van verhoudingen (tussen oppositie en coalitie, tussen collegepartijen CDA en Gemeentebelangen) is Hoogeveen daar aan toe.

Bij een zakencollege worden de wethouders geselecteerd op basis van hun kennis, kunde en bestuurlijke kwaliteiten. De politieke kleur (of woonplaats) doet er niet toe. Ook vervalt de scherpe tweedeling tussen coalitie en oppositie.

Raadsprogramma

De basis is een door alle partijen opgesteld raadsprogramma; een gezamenlijk akkoord met uitgangspunten voor het beleid. De wethouders zijn ‘van de hele raad’.

De twee informateurs doen ook een groot aantal voorstellen om Hoogeveen financieel gezond te maken. Het gaat om bezuinigingen en maatregelen die de inkomsten verhogen. De uitgangspunten voor het financieel beleid typeren Baltes en Korthuis als ‘pessimistisch realistisch’: tegenvallers worden ruim begroot en meevallers juist krap.

,,Het is noodzakelijk om de ozb in Hoogeveen te verhogen’’, schrijven ze in het rapport. Dit tarief is volgens de informateurs al jaren één van de laagste in Drenthe. De mogelijk verhoging van de belasting voor 2021 is 28 procent ten opzichte van de opbrengst dit jaar. In euro’s betekent dat bijna 4 euro per maand per 100.000 euro WOZ-waarde voor woningen extra.

Ambtelijke organisatie

De bezuinigingen raken onder andere de ambtelijke organisatie. In 2021 adviseren de informateurs netto 1 miljoen te bezuinigen op het Hoogeveense deel van de samenwerkingsorganisatie met De Wolden. Dat bedrag loopt in de komende jaren op naar ruim 1,7 miljoen euro. Voor dat geld moet onder andere een eigen gemeentesecretaris voor de gemeente Hoogeveen worden aangesteld.

De informateurs adviseren het nieuw aan te treden college van B en W om met de aandeelhouders Emmen en Coevorden opnieuw om tafel te gaan over verlaging van de kosten voor afvalinzamelaar Area. Resultaat moet zijn dat de hoogte van de afvalstoffenheffing minimaal op gemiddeld Drents niveau komt.

In Hoogeveen bedroeg de afvalstoffenheffing in 2019 247,60 euro. Dat is een kleine 30 euro hoger dan het Drents gemiddelde en 77 euro hoger dan de goedkoopste gemeente in Drenthe, Borger-Odoorn.

Raadsvergadering

Donderdag wordt over het rapport van de informateurs in de gemeenteraad besloten. De fracties willen de onderlinge verhoudingen normaliseren en volgens een ‘nieuwe mores’ opereren. ,,Voor de ontstane situatie dragen wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid’’, zo wordt geconstateerd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu