Miljoenen voor versterking plattelandseconomie

Landbouwers in het gevangenisdorp kunnen door de beschikbaarstelling van rijksgrond weer gaan ruilverkavelen.

Voor versterking van de regionale economie op het platteland in Drenthe en Groningen is tot en met 2020 100 miljoen euro beschikbaar. Het geld komt in etappes vrij.

Veel van dat geld (zo'n 40 miljoen) is bestemd voor allerlei innovatieprojecten in de landbouw. De ene helft van dat bedrag komt uit de kassen van de overheid (Europa, Rijk en provincies), de andere helft komt uit de portemonnee van het bedrijfsleven, waarbij het aardappelzetmeelconcern Avebe en Agrifirm een grote bijdrage leveren.

Toekomstbestendige landbouw
De eerste 10 miljoen euro subsidie is vanaf deze maand beschikbaar voor het veenkoloniale gebied van beide provincies. Met dat geld krijgen landbouwondernemers trainingen en workshops om hun vakmanschap te vergroten. Ruim 7 miljoen euro is beschikbaar voor vernieuwing van de landbouwbedrijven.

,,We zien het als een investering in een toekomstbestendige landbouw'', benadrukt gedeputeerde Henk Jumelet van Drenthe. De ontwikkeling van ‘precisielandbouw' neemt een hoge vlucht. Het gaat daarbij om nauwe samenwerking tussen kennisinstellingen, boeren en overheden. Zogeheten ‘ijk-akkers' worden daartoe ontwikkeld.

Jumelet: ,,Het gaat erom gegevens te verzamelen voor meeropbrengst van de gewassen en het ontwikkelen van nieuwe gewassen zoals lupine en soja.''

De meeropbrengst gaat hand in hand met de ‘verduurzaming' van de landbouw. Het is belangrijk dat minder uitspoeling plaatsvindt van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. ,,Die willen we zo veel mogelijk beperken en in dat proces speelt de ‘precisielandbouw' een grote rol.

Stimuleringsregeling
Drenthe en Groningen trekken samen op bij de plattelandsontwikkeling. Geld komt er ook vrij voor steun aan jonge boeren die bedrijven overnemen. ,,Het is een stimuleringsregeling'', verduidelijkt gedeputeerde Henk Staghouwer van Groningen. ,,Een bescheiden subsidie die jonge boeren een zetje kan geven om een bedrijf over te nemen.''

Bij de versterking van de landbouwsector in de Veenkoloniën en de verdeling van het geld werken allerlei instanties samen, zoals LTO Noord, Avebe, agrarische natuurverenigingen, waterschappen, provincies en gemeenten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu