Onderzoek: landbouwgrond rond Zeijen en op Messchenveld geschikt voor zonnepanelen

Het bedrijventerrein Messchenveld bij Assen. Foto DvhN

Rond Assen ligt nog 60 tot 110 hectare landbouwgrond dat potentieel inzetbaar is voor het realiseren van grootschalige energieopwekking met zon. Dat blijkt uit onderzoek door de gemeente.

Het gaat met name om een gebied rond Zeijen en het bedrijventerrein Messchenveld aan de noordkant van de Drentse hoofdstad.

Parken en zon-op-dak hebben prioriteit

Op het Messchenveld is nog 30 tot 70 hectare geschikt voor zonnepanelen, in Zeijen gaat het om 20 tot 30 hectare. Bij Zeijerveen zijn twee kleine percelen zonnepanelen van in totaal 10 hectare te realiseren.

Voor de verkenning is het buitengebied van Assen in tien kleinere stukken opgedeeld. Die zijn vervolgens landschappelijk geanalyseerd. Assen heeft momenteel al 100 hectare terrein in gebruik of aangewezen als zonnepark. Zonneparken en zon-op-dak-constructies hebben prioriteit bij de gemeente, om de duurzaamheidsdoelstelling te halen.

Afweging maken

Aanvullende locaties voor grondgebonden zonneparken op agrarische percelen maken hier vooralsnog geen onderdeel van uit. Of dat gaat gebeuren, moet nog afgewogen worden in de gemeenteraad en is, aldus B en W, van velerlei factoren afhankelijk. Onder meer van andere ontwikkelingen in het landelijk gebied zoals landbouwtransitie en biodiversiteit. Maar ook de energievraag voor de langere termijn en de wijze waarin daarin wordt voorzien qua energiemix is van belang, schrijft het college aan de raad.

Daarom wordt na de zomer een brede verkenning uitgevoerd op het gebied van energie, klimaat en landschap. Die moet dan een belangrijke bouwsteen vormen voor zowel de Omgevingvisie als de te actualiseren Visie Energietransitie en de verdere uitwerking van de RES 1.0, de Regionale Energiestrategie. B en W: ‘Dan moet ook duidelijk worden of het nodig is om op te schalen naar het benutten van agrarische percelen en indien dat het geval is, onder welke voorwaarden dat mogelijk zou kunnen.’

‘Verloren scherf’

Het Messchenveld is kansrijk omdat het gebied als ‘verloren scherf’ geïsoleerd ligt tussen de A28 en het kanaal. Op lange termijn wordt wel een verdere uitbreiding van het bedrijventerrein voorzien. Het landschap is jonge heideontginningen met een relatief matige kwaliteit, zo staat in de verkenning. Zonneparken kunnen een landschappelijke meerwaarde betekenen.

In het zandlandschap rondom Zeijen zijn mogelijkheden in combinatie met natuur- en landschapsontwikkeling. De zonneparken zijn vooral gesitueerd in het oostelijk deel dat aansluit op de concentratie van zonneparken in Messchenveld. Het veenkoloniënlandschap Zeijerveen is een primair agrarisch gebied waarvoor geldt dat het landschap leidend is voor de inpassing van de zonneparken. De zonneparken worden omgeven met singelbeplanting en liggen als ‘boskernen’ in het open landschap.

Drentse Aa-gebied en Peelingbos uitgesloten

Het Nationaal Park Drentse Aa en het Peelingbos zijn beide als Natura 2000-gebieden uitgesloten van zonnepanelen. In Kloosterveen is geen ruimte meer na de aanstaande uitbreiding. Op het TT Circuit, langs de snelweg A28 en in de Energietuin bij Assen-Zuid zijn nog wel (extra) mogelijkheden voor zonnepanelen, zo blijkt uit het onderzoek.

Nieuws

Meest gelezen

menu