Bomenkap op vakantiepark Het Timmerholt in Westerbork. Provincie: oké, maar gemeente zegt 'nee'. Hoe kan dat?

De gemeente Midden-Drenthe legt vakantiepark Het Timmerholt in Westerbork een herplantplicht op, terwijl de provincie akkoord is met de (illegale) bomenkap. Hoe kan dat?

Een bewoner van een vakantiehuis kijkt toe terwijl de gekapte bomen worden afgevoerd.

Een bewoner van een vakantiehuis kijkt toe terwijl de gekapte bomen worden afgevoerd. Foto: DVHN

Regelgeving is lang niet altijd even duidelijk en kan ook nog eens per overheid verschillen. Grofweg komt het erop neer dat de gemeente baas is over de bomen binnen de bebouwde kom en de provincie in het buitengebied. Maar er zijn uitzonderingen: op erven en in tuinen buiten de bebouwde kom zwaait de gemeente de scepter.

Voor de gemeente was het aanvankelijk ook niet duidelijk

Waar valt dan een vakantiepark, zoals Het Timmerholt in Westerbork, onder? Dat was de gemeente Midden-Drenthe aanvankelijk ook niet duidelijk. Toen er eind mei meldingen binnenkwamen dat er in het broedseizoen bomen werden gekapt op het terrein, kwam de gemeente niet in beweging. Want: buitengebied, dus provincie.

Nader overleg tussen provincie en gemeente leerde dat de kap op een vakantiepark in het buitengebied onder het bevoegde gezag van de gemeente valt. Het park is voor de wet gelijk aan een tuin of erf. Medewerkers van beide overheden namen poolshoogte. Die van de provincie zagen dat het goed was, zoals ze dat in een eerder stadium ook al deden, maar de ambtenaren van de gemeente stelden vast dat er ten onrechte geen omgevingsvergunning voor het kappen van houtopstanden (de vroegere kapvergunning) was aangevraagd.

Vertwijfeling bij parkbeheerder Marcel Bos. Hij dacht alles goed te hebben gedaan. Hij huurde een bedrijf in voor het uitvoeren van een ecologische scan. Conclusie: er worden geen nesten verstoord door de voorgenomen bomenkap. En omdat in Midden-Drenthe bomen tot een dikte van 40 centimeter zonder vergunning mogen worden gekapt, ging hij ervanuit dat alle seinen op groen stonden en de zaag erin kon.

Gemeente: niet achteraf alsnog vergunning verlenen

Verkeerd gedacht, want de gemeente legt het park een herplantplicht op. Bomen tot een dikte van 40 centimeter vergunningsvrij kappen is een uitzondering, die niet voor Het Timmerholt geldt. Het gaat dus om een illegale kap, zo stelt de gemeente, die niet achteraf kan worden gerepareerd door alsnog vergunning te verlenen, omdat die niet zonder meer zou zijn verleend als die vooraf was aangevraagd. En dus moet Het Timmerholt net zoveel bomen planten als er zijn gekapt.

Blijft de vraag: hoe kan het dat de ene overheid akkoord gaat en de andere niet? Dat heeft alles te maken met de verschillende (en soms wat ondoorzichtige) verantwoordelijkheden. De provincie ziet toe op de naleving van de Wet natuurbescherming (Wnb).

Wat er in dit geval op neerkomt, dat de provincie kijkt naar de gevolgen van de bomenkap voor eventueel aanwezige vogelnesten. En die waren er niet, konden dus ook niet worden verstoord en was dus geen reden om de kap te verbieden.

De gemeente kijkt naar de bomen zelf. Vallen ze onder de uitzonderingen, zijn ze ziek, worden ze beschermd door het bestemmingsplan, vormen ze een gevaar voor de omgeving? Pas als de antwoorden op deze vragen duidelijk zijn, kan een vergunning worden verleend of geweigerd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu