Waterschap Drents Overijsselse Delta nu ook verantwoordelijk voor waterpeil van kanalen tussen Meppel en Assen

Bestuurders Cees Bijl (provincie Drenthe), Joost de Ruig (Rijkswaterstaat Noord-Nederland) en Hans Pereboom (WDODelta) de ondertekenden vrijdagochtend de overeenkomst - Foto: WDODelta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) neemt het peilbeheer van de Drentsche Hoofdvaart en het Drentse deel van het Meppelerdiep over van de provincie Drenthe.

‘Met de nieuwe afspraken en de overdracht van de gemalen en aflaatwerken kunnen de waterpeilen en de wateraan- en afvoer nog beter worden afgestemd op de verschillende functies, zoals landbouw, natuur en recreatievaart,’ aldus de provincie.

Het waterschap heeft nu de controle over zes gemalen en zogeheten aflaatwerken. Een aflaatwerk is te vergelijken met een stuw, waarbij met een schuif water van een hoger gelegen deel naar een lager gedeelte wordt verplaatst.

Peilbeheer Zuidoost-Drenthe

Eerder droeg de provincie het peilbeheer van de Zuidoost-Drentse kanalen al over aan de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen. Het kanalenstelsel in Drenthe vormt de hoofdader van het wateraan- en afvoersysteem. Bij vrijwel elke sluis staat een gemaal dat het water kan verpompen. De Drentse kanalen dienen ook als aan- en afvoerroute van water voor Wetterskip Fryslan en de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Vechtstromen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu