Groningen veegt vloer aan met herziene plannen 'stroomsnelweg' tussen Eemshaven en Hoogkerk

De nieuwe 380 KV 'stroomsnelweg' vervangt de huidige 220 kV-verbinding. Foto: Corné Sparidaens.

Tegenstanders van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Hoogkerk vegen de vloer aan met de herziene plannen om de ‘stroomsnelweg’ in het landschap te passen.

De Raad van State schoof oktober vorig jaar de bezwaren van Groningse landschap- en natuurorganisaties en burgers tegen de nieuwe stroomlijn van tafel. De 380 kV vervangt de verouderde 220 kV-verbinding. Rijk en provincie moesten wel met een beter compensatieplan komen. Dat ligt er nu, maar het is, anders dan het hoogste rechtsorgaan eiste, nog steeds niet concreet genoeg.

Het is de conclusie van een groot aantal tegenstanders, waaronder Natuur en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap en Natuurmonumenten. Zij vragen opnieuw om het besluit tot aanleg te vernietigen. Zolang de uitspraak van de Raad van State niet definitief is, blijven ze strijden voor een beter tracé.

Ondergrondse aanleg

De vraag is opnieuw ook om een deel ondergronds aan te leggen. De ministers Henk Kamp en Erik Wiebes vonden dat te duur. Maar, aldus het bezwaarschrift, de techniek schrijdt voort. In plaats van koperen worden tegenwoordig aluminium kabels gebruikt. De leidingen kunnen onder de grond worden geploegd, in plaats van dat het land moet worden open gegraven. De kosten van bovengrondse- en ondergrondse aanleg zijn daardoor nagenoeg gelijk.

‘De minister zou, bij de huidige stand der techniek, nu vrijwel zeker voor (deels) ondergrondse aanleg van de verbinding hebben gekozen’, is de redenering. Bovengrondse aanleg is derhalve onnodig en spijtig, evenals het gevolg: ‘schade aan het eeuwenoude open Groninger cultuurlandschap en aan de weidevogelgebieden.’

Opnieuw niet gelukt

Dat inzicht zou de minister op zijn minst moeten verplichten tot een kwalitatief hoogwaardig landschapsplan en dat is hem opnieuw en nadrukkelijk niet gelukt, aldus burgers en organisaties: ‘Van de 54 in het Landschapsplan opgenomen plannen voldoet geen enkel plan aan de door de minister vastgestelde criteria.’

Bij sommige maatregelen wordt redelijk concreet aangegeven wat de bedoeling is, bij andere is dat volstrekt onduidelijk. Sterker: het is de vraag of ze kunnen worden gerealiseerd, omdat ze in strijd zijn met de huidige bestemmingsplannen. Ze zijn niet voorgelegd aan de betreffende gemeenteraden en er is geen overleg geweest met grondeigenaren.

Belangrijkste weidevogelgebieden

Gewezen wordt ook op de motie in 2017, waarin de Tweede Kamer sommeerde dat, als niet zou worden gekozen voor verkabeling, de aantasting van de natuur, meer precies Gronings belangrijkste weidevogelgebieden, ruimhartig gecompenseerd zou worden. Ook daar is geen sprake van, luidt de conclusie. De nieuwe natuurgebieden beslaan nog geen derde van wat nodig is.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu