Ombudsman: Het botert nog steeds niet tussen burger en overheid in Groningen

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen Foto: Archief ANP

De relatie tussen burger en overheid komt in Groningen steeds verder onder druk te staan. Dat zegt Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen.

In het jaarverslag van de Nationale Ombudsman constateert Van Zutphen dat de impact van de aardbevingen in Groningen nog altijd enorm is. En dat heeft de nodige weerslag op de bevolking, ondanks maatregelen die de overheid heeft genomen.

,,Groningers voelen zich te weinig gehoord en het vertrouwen in de overheid is enorm gedaald. De overheid is er nog onvoldoende in geslaagd om de regie te nemen en voortvarend en vanuit het perspectief van de bewoners te handelen. Er is sprake van een crisis en dit maakt dat een andere aanpak noodzakelijk is.’’

Van Zutphen, die vorig jaar drie keer op werkbezoek ging in het aardbevingsgebied, wil dat er ‘oprechte erkenning’ komt voor de situatie waarin Groningers zich al jaren bevinden en die volgens hem voorlopig niet wordt opgelost. Schadeherstel en versterking zouden meer voortvarend moeten worden aangepakt. De bewoners moeten hierbij ook echt centraal staan. Er moet veel meer ruimte komen voor inspraak en participatie, meent de Ombudsman. Zowel voor burgers als voor maatschappelijke organisaties.

Vertrouwen herstellen

Hij wil dat de gezamenlijke overheden met elkaar aan de slag gaan om het tanende vertrouwen te herstellen. ,,Ze moeten laten zien dat ze het burgerperspectief weer centraal stellen.’’

In het jaarverslag, dat is opgesteld met de Kinderombudsman en de Veteranen Ombudsman, wordt ook geconstateerd dat burgers steeds meer zelf moeten doen. In de complexe samenleving is echter vaak niet duidelijk hoe burgers dat moeten doen en waar ze hulp kunnen krijgen. Het ontbreekt aan regie, vindt de Ombudsman. Na jaren van decentralisaties is de afstand tussen burger en overheid eerder groter dan kleiner geworden.

Behoorlijke behandeling

,,Burgers, maar ook decentrale overheden, missen regie of missen de ruimte om zelf de regie te pakken. En als gemeenten bepaalde taken uitbesteden aan (private) instanties, wie is er dan eindverantwoordelijk? Daardoor krijgen mensen te maken met een overheid die ze niet meer kennen. Burgers hebben recht op een behoorlijke behandeling, ook als de overheid zich terugtrekt.’’

De Ombudsman ontving vorig jaar 30.775 verzoeken. Hij heeft 2.338 zaken opgelost door tussenbeide te komen. In 48 zaken heeft de Ombudsman bemiddeld. Voorts schreef Reinier van Zutphen 417 brieven en 53 rapporten waarin na onderzoek een oordeel werd gegeven. In alle overige zaken (27.919) heeft de Nationale ombudsman mensen een ‘luisterend oor’ geboden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu