Polder Vredewold ingericht voor waterberging

Polder Vredewold aan de noorzijde van het Leekstermeer is door het waterschap Noorderzijlvest ingericht voor waterberging.

Op vrijdag 16 december 2016 zijn afspraken vastgelegd over het beheer van Polder Vredewold. De ondertekenaars van het document zijn Carla Alma, lid van het dagelijks bestuur van Noorderzijlvest, Marco Glastra, directeur Het Groninger Landschap, en mede-grondeigenaar van de polder, Jan van Miltenburg.

Het waterschap heeft een deel van de polder ingericht voor kleinschalige waterberging. In totaal kan bij wateroverlast circa 225.000 kubieke meter water geborgen worden. Wanneer het waterpeil in het Leekstermeer meer dan 40 centimeter stijgt, stroomt het water over de drempel in de kade en kan het geborgen worden in het bergingsgebied. Verwacht wordt dat het gebied eens in de vijf jaar wordt gebruikt, voornamelijk in de wintermaanden.

Polder Vredewold is onderdeel van Natuurnetwerk Nederland en grotendeels in eigendom van Het Groninger Landschap en Van Miltenburg als particuliere natuurbeheerder. Belangrijkste natuurdoelen zijn ontwikkeling van bloemrijke graslanden, natte hooilanden en moeras. Met veel ruimte voor weidevogels, ganzen en de beschermde libellensoort groene glazenmaker.

Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk verbindt natuurgebieden beter met elkaar en het omringende agrarisch gebied.

De inrichting van Polder Vredewold is een gezamenlijk project van Het Groninger Landschap, waterschap Noorderzijlvest, een particuliere natuurbeheerder en de Provincie Groningen. Na het vastleggen van afspraken over het beheer van het gebied en het afgraven van de drempel in de kade, is het gebied nu klaar om ingezet te worden.

Op de foto Carla Alma, Jan van Miltenburg en Marco Glastra (v.l.n.r.)

Nieuws

Meest gelezen

menu