VIJF VRAGEN: Provinciale Staten willen vat op 'black box' Ring Zuid

Provinciale Staten accepteren niet langer dat de financiële ellende, de vertraging en de verziekte relatie tussen overheid en aannemer in het project Ring Zuid in nevelen zijn gehuld.

Het bouwen aan de Zuidelijke Ringweg in Groningen, hier ter hoogte van de Kempkensberg.

Het bouwen aan de Zuidelijke Ringweg in Groningen, hier ter hoogte van de Kempkensberg. Foto: Jaspar Moulijn

Wat doen Provinciale Staten om meer vat te krijgen op de problematiek rond Ring Zuid?

Een delegatie van Statenleden zoekt naar mogelijkheden om Gedeputeerde Staten beter te kunnen controleren op hun aandeel in het noodlijdende project. In het openbaar is dat amper mogelijk vanwege de vertrouwelijkheid die rust op belangrijke informatie. Dat voelt slecht, zo meent onderhand een meerderheid in de Staten.

Wat zit de Staten het meest dwars?

Bij de meeste partijen overheerst de gedachte dat ze worden meegezogen in een financieel debacle dat alleen maar groter wordt naarmate de tijd verstrijkt. De vertrouwelijke informatie betreft bijvoorbeeld de gevolgen die voortvloeien uit beëindiging van de samenwerking met de aannemer. Nogal wat partijen willen vrijuit kunnen spreken over alle mogelijke beslissingen en maatregelen die nodig kunnen zijn om het project tot een goed einde te brengen.

Hoe gaat het verder?

Sinds het spoeddebat van vorige week gaat het niet langer om de vraag óf maar hóe moet worden omgesprongen met de vertrouwelijkheid die de Staten in een wurggreep houdt. Vrijdag gingen de Statenleden Kees Frenay (SP), Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden), Nico Bakker (VVD) en Robert de Wit (CDA) om tafel. Dat gebeurde onder leiding van commissaris van de Koning René Paas. Ze kijken hoe de uitvoering van de Ring Zuid zich verhoudt tot wat met de Staten is afgesproken en waar nog ruimte zit om te kunnen bijsturen. Woensdag zet deze delegatie van coalitie- en oppositiepartijen het gesprek voort. Begin december doet ze voorstellen aan Provinciale Staten.

Waardoor zijn de spanningen in het project Ring Zuid zo hoog opgelopen?

Al jaren ruziën Rijkswaterstaat, provincie, gemeente Groningen en de aannemer over het verdelen van de financiële pijn die onderhand enkele honderden miljoenen euro’s bedraagt. Onduidelijk is hoe de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg kan worden gerealiseerd zonder dat het project financieel verder uit de klauw loopt. ‘Het lek’ is nog niet boven, waardoor de extra kosten alleen maar stijgen. Onlangs haalde de aannemer een deel van de machines weg. Naar eigen zeggen omdat hij niet wilde fungeren als bank. Dat roept de vraag op in hoeverre Aanpak Ring Zuid (ARZ), waar Rijkwaterstaat, provincie en gemeente in zitten, nog greep heeft op het project.

Nu staan Provinciale Staten te ver af van het project?

Door het bovenstaande doemt het spookbeeld op van het destijds zwaar verliesgevende woon- en merenproject Blauwestad. Destijds werd het provinciaal parlement op de vingers getikt door de Noordelijke Rekenkamer, omdat het had verzuimd Gedeputeerde Staten naar behoren te controleren. ,,Iets soortgelijks willen we niet meer meemaken’’, zegt Statenlid Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden).

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu