Waterschap Hunze en Aa's wil boeren aan de Dollard klei laten verbouwen. 225 hectare kleirijperijen op landbouwgrond in Groningen

Landbouwgrond wordt opgehoogd met slib uit de Eems-Dollard. Foto: Eppo Karsijns

Waterschap Hunze en Aa’s wil nieuwe klei maken op het land van boerenbedrijven aan de Dollard. Een kwartiermaker praat met de agrariërs over het beschikbaar stellen van land.

De nieuwe klei zal vanaf 2029 goed van pas komen bij het vervangen van de huidige zeewering door een zogenaamde brede groene dijk, een volledig met gras beklede dijk, met aan de zeekant een flauw aflopend talud. Het ontwerp voor dit 12,5 kilometer lange dijktracé wordt momenteel getest in de Deltagoot van onderzoeksinstituut Deltares in Delft.

Als het plan tot uitvoering komt is hiervoor bijna 2 miljoen kubieke meter nieuwe klei nodig. Die wil het waterschap winnen uit slib dat is opgebaggerd uit de Eemsmonding en met een pijpleiding over de bestaande dijk wordt gepompt.

Kleirijperijen op 225 hectare land

Een kwartiermaker praat met boeren over het tijdelijk omgooien van hun bedrijfsvoering, zegt Erik Jolink van Hunze en Aa’s. ,,We willen ze interesseren om voor een paar jaar te kiezen voor een bedrijfsmodel, waarin ze tegen een vergoeding geen graan verbouwen maar klei.’’

Voor de kleirijperijen is volgens Jolink pakweg 225 hectare land nodig. Het streven is om zes jaar lang bloksgewijs te werk te gaan, waarbij er jaarlijks genoeg klei beschikbaar komt voor het aanpakken van 2 kilometer dijk.

Om het dijkontwerp en de beoogde werkwijze te testen legt het waterschap volgend jaar een proefdijk van 1 kilometer aan. Die zal eerst drie jaar worden gemonitord, omdat het de eerste keer is dat er wordt geëxperimenteerd met een dijk van vers gewonnen klei. Streven is om in 2029 met het langere traject te beginnen. De aanmaak van klei op boerenland zou dan twee jaar daarvoor moeten beginnen.

Los van de vergoeding voor het beschikbaar stellen van land, ziet Jolink voor de boeren nog een extra voordeel: ,,Aan het eind van de rit ligt er een extra laagje vruchtbare klei op het land.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Agrarisch / Landbouw
Landbouw
menu