Zuiderplantsoen staat of valt met goede waterhuishouding

Nu nog een bouwput. Straks een tunnel met daarop een park. De vraag is hoe fris het straks in dat park is.

De aanleg van de Zuidelijke Ringweg en het Zuiderplantsoen heeft invloed op het (grond)water. Ecoloog Jan Doevendans maakt zich zorgen. Aanpak Ring Zuid stelt echter dat de effecten uitgebreid zijn onderzocht en er allerlei maatregelen zijn getroffen om negatieve effecten voor te zijn.
Lees meer over
Stad

Voor een gezond Zuiderplantsoen dat straks op de deksels van de tunnel wordt aangelegd, is water de basis. Niet alleen hemelwater, maar ook grondwater. ,,De ringweg sluit met de verdiepte ligging en damwanden de natuurlijke onderwaterstroom af”, stelt de Groningse ecoloog Jan Doevendans. ,,We zitten op de uitlopers van de Hondsrug en deze wordt straks onderbroken door de ringweg.”

Wat zullen de gevolgen hiervan zijn voor de bestaande natuur en het park op de deksels? Doevendans voorziet grote problemen met het water: ,,De zuidkant van de ring verzuipt straks en de noordkant verdroogt.”

De gemeente zal heel wat moeten bijsproeien

Hij zegt dat de grondwaterstand bepalend is voor het uiteindelijke leven onder de grond van het Zuiderplantsoen. ,,Hoe waterig de grond is, is bepalend voor welke dieren er kunnen leven. Haal het water weg, en al het leven gaat dood. De dekplaten zijn vlak en hebben geen kommetje waardoor er een laag water blijft staan. Weg met dat water, denken ze, anders komt het in onze tunnelsystemen. Voor de natuur is het juist belangrijk dat grondwater wordt ‘gespaard’. Een volgroeide eik drinkt driehonderd liter per dag. Als dat er niet is dan zal de gemeente in droge periodes dagelijks heel wat moeten bijsproeien.”

Op de vraag wat de plannen zijn voor drainage in het Zuiderplantsoen antwoordt Aanpak Ring Zuid: ”Deze plannen zijn in ontwikkeling, zoals ook het algehele plan van de inrichting op de deksels.’’

De bodem in de omgeving kan verzakken

De verdiepte ligging komt lager te liggen dan het grondwaterpeil. Het kunstmatig verlagen van het waterpeil brengt risico’s met zich mee, aldus Doevendans. De bodem in de omgeving kan gaan verzakken. Vooral woningen die voor de jaren ‘70 zijn gebouwd kunnen hier last van krijgen. Ook straten, kabels en leidingen kunnen beschadigen door een lager grondwaterpeil. Dit zou natuurlijk de nodige schade en kosten met zich mee kunnen brengen.

Aanpak Ring Zuid laat weten dat er zeer uitgebreid is gekeken naar de effecten van de aanleg van de verdiepte ligging op de grondwaterstand. ‘Om de grondwaterstand in de omgeving te beheersen wordt in het oostelijk deel van de verdiepte ligging onderwaterbeton toegepast en in het westelijk deel bemaling’.

Tijdens de bouw vindt continue monitoring van het grondwater in de omgeving plaats, legt Nicolette Boelens van Aanpak Ring Zuid uit. ,,Op allerlei plekken zijn peilbuizen geplaatst. Mocht de grondwaterstand onverhoopt veranderen dan worden er maatregelen getroffen, er wordt dan bijvoorbeeld grondwater teruggepompt. Ook hangt aan de gevels van omliggende woningen meetapparatuur om te controleren of er sprake is van zettingen en ook vanuit de ruimte wordt de aanleg van de verdiepte ligging in de gaten gehouden.”

Hoe zit het met de uitlaatgassen die uit de tunnel komen?

Hoe zit het met de uitlaatgassen die via de openingen in de verdiepte ligging naar buiten komen? Ontstaat er een concentratie van uitlaatgassen in het park? Of wordt er gebruik gemaakt van filtersystemen in de tunnel waardoor er in het plantsoen schone lucht is?

Vooralsnog lijkt dat geen aanleiding om de lucht te filteren. Aanpak Ring Zuid: ‘De openingen zorgen ervoor dat er op een natuurlijke wijze aan- en afvoer van lucht is, zodat een luchtafvoerinstallatie niet nodig is. Volgens Aanpak Ring Zuid is in het Milieueffectrapport onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit rond de zuidelijke ringweg na de ombouw. Conclusie van dit onderzoek is dat de concentraties stikstofdioxide en fijn stof overal ruimschoots onder de wettelijke maximale grenswaarden uit de Wet milieubeheer blijven. Ook voldoet de luchtkwaliteit aan de aangescherpte Europese waarden die sinds 2015 gelden.

Wel zijn er drie plekken bij de zuidelijke ringweg waar de luchtkwaliteit door het project iets minder verbetert in vergelijking met de situatie zonder project: bij de uiteinden van de verdiepte ligging, bij de openingen tussen de deksels en op de westelijke ringweg ten zuiden van de Peizerweg.

Volgens Aanpak Ring Zuid kunnen we in het plantsoen straks picknicken, sporten of een openluchtconcert bezoeken.

Nieuws

Meest gelezen

menu