Er moet naast het klimaatakkoord ook een schoonwaterakkoord komen: het duurt nu te lang voordat we weer met z’n allen in beekjes, plassen en stadsgrachten kunnen zwemmen | opinie

Oefenen voor de Groningen Swim Challenge in het water van Waterwijk. Foto: Corné Sparidaens

Het water in sloten en kanalen is nog steeds niet schoon, name de hoeveelheid geneesmiddelen in ons watersysteem, baart zorgen, stelt Paul Tameling. Volgens hem moet het roer drastisch om.
Lees meer over
Opinie

Het water in sloten en kanalen is nog steeds niet schoon. Dat zal het de komende jaren ook niet worden als we ons daar niet extra voor gaan inspannen. Het water is vervuild met allerlei stoffen, afkomstig van huishoudens via riooloverstorten, van de landbouw door af- en uitspoeling van bestrijdingsmiddelen en meststoffen, van bedrijfslozingen en van rioolwaterzuiveringen.

Het aantal verschillende stoffen in oppervlaktewater neemt nog steeds toe. Met name de hoeveelheid geneesmiddelen die via het riool in het watersysteem komt, baart veel zorgen.

In Europees verband is al in het jaar 2000 afgesproken dat ons oppervlaktewater schoner moet worden. Daarom zijn er de afgelopen jaren op grond van de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) al vele maatregelen genomen. De waterkwaliteit voldoet echter nog lang niet.

Derde KRW-periode van 7 jaar

Daarom start volgend jaar de derde KRW-periode van 7 jaar waarin waterschappen, provincies en gemeentes moeten werken aan verbetering van de waterkwaliteit.

We willen schoon water voor de vissen, het overige waterleven en de waterplanten, we willen weer overal kunnen zwemmen, van beek, vaart, plas tot stadsgracht. Recent onderzoek (STOWA) toont aan dat we op de goede weg zijn. Maar het geeft ook aan dat we uit een diep dal komen en dat we er nog lang niet zijn. We hebben in het huidige tempo nog een veel te lange weg te gaan. Pakken we dit wel goed aan?

Als we het waterbeleid vergelijken met het klimaatbeleid dan zijn de doelen duidelijk minder ambitieus en voor de meeste mensen onzichtbaar. Er moet naast het klimaatakkoord daarom ook een schoonwaterakkoord komen, waarin steviger inspanningen worden afgesproken om tot concrete resultaten te komen, brongericht. Vooral ook omdat schoon water een voorwaarde is voor behoud van biodiversiteit.

Het roer moet om

De huidige werkwijze onder de Kader Richtlijn Water pakt de bronnen van waterverontreiniging onvoldoende aan. We kunnen er niet op vertrouwen dat doorgaan op dezelfde voet in de komende planperiode leidt tot schoon water. Het roer moet om.

In een schoonwaterakkoord zullen duidelijker afspraken over bronmaatregelen moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld:

1. In 2030 is er alleen nog kringlooplandbouw waarbij geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het oppervlakte water terecht komen.
2. In 2030 lozen bedrijven niet meer rechtstreeks op oppervlaktewater.
3. Alle gemeentelijke riooloverstorten worden voor 2050 opgeheven.
4. Alle rioolwaterzuiveringen zijn voor 2050 omgebouwd tot energie- en grondstoffenfabrieken.

Ga werken aan een schoon watersysteem

Landbouw, bedrijfsleven, gemeentes, waterschappen en burgers: ga werken aan een schoon watersysteem. Als daar een schoonwaterakkoord voor nodig is, dan moeten we dit snel gaan maken. Een mooi, schoon en duurzaam watersysteem willen we allemaal, voor ons zelf, de natuur en voor toekomstige generaties.

Paul Tameling is fractielid Water Natuurlijk in waterschap Noorderzijlvest

Nieuws

menu