Opinie: Plan Drafbaan is onbehoorlijk bestuur

Dit beeld is verleden tijd als de Groninger gemeenteraad besluit om van de drafbaan een evenemententerrein te maken. Foto: Bas Huybers - Huybers.com

De gemeenteraad van Groningen beslist woensdag over de toekomst van de drafbaan in het Stadspark. Blinde ambitie dreigt een einde te maken aan lokaal ondernemerschap en een mooie traditie.

In de afgelopen maanden is duidelijk geworden dat het gemeentebestuur van Groningen zonder inmenging van inwoners, lokale bedrijven en verenigingen haar eigen ambities met betrekking tot de toekomst van de drafbaan verder gestalte wil geven. Daarvoor heeft zij wel toestemming van de gemeenteraad nodig. Nu het gemeentebestuur de raad onder valse voorwendselen probeert te overtuigen, voelt de Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen (KHRV) zich geroepen u daarvan in kennis te stellen.

Want wat is er nu aan de hand?

Al meer dan honderd jaar organiseert de KHRV draverijen in het Stadspark. In de afgelopen jaren heeft de vereniging samengewerkt met de gemeente om op hetzelfde terrein (muziek)evenementen mogelijk te maken. Dat is altijd prima gelukt. Nu heeft het gemeentebestuur zonder overleg beslist dat vanaf 2021 de drafsport voor altijd uit het Groninger Stadspark moet verdwijnen. Waarom?

Volgens de gemeente staan de draverijen haar plannen om op de drafbaan grootschalige evenementen te organiseren in de weg. Wethouders Jongman en Chakor dromen van een meer dan concurrerende positie in Nederland. Zij willen 2 miljoen euro gemeenschapsgeld besteden om te kunnen wedijveren met o.a. de Amsterdam Arena, het Goffertpark in Nijmegen, het Zuiderpark in Den Haag en de Kuip in Rotterdam. In dat geval is er volgens de wethouders geen plaats meer voor de draverijen in het Stadspark.

Arbeidsplaatsen

Als gevolg van het mogelijk verdwijnen van de drafsport zullen in Groningen en ommeland minimaal 150 arbeidsplaatsen verloren gaan. Los van de persoonlijke en economische tegenspoed zal dat de maatschappij jaarlijks minimaal 3 miljoen euro kosten. Al met al financieel, maar zeker ook sociaal, geen prettig vooruitzicht. Het gemeentebestuur heeft daar echter geen enkele boodschap aan want deze gevolgen worden voor het gemak geheel buiten beschouwing gelaten.

Hoewel de KHRV vindt dat je open met elkaar moet kunnen discussiëren over de toekomst van het prachtige Stadspark, vindt zij ook dat de gemeente haar plannen waarin geen plaats meer zou zijn voor de drafsport moet onderbouwen met feiten. Tot op de dag van vandaag ontbreekt een deugdelijke onderbouwing. En dat is onbehoorlijk.

Investeringen

Zo heeft het college vóórafgaande aan de gepresenteerde plannen al besloten de huur met de KHRV op te zeggen, heeft zij niet willen onderzoeken of en zo ja hoe we samen succesvol onze ambities kunnen vormgeven en dreigt zij de gemeenteraad met zeer omvangrijke noodzakelijke investeringen, enkel voor de drafsport, wanneer de raad niet instemt met haar plannen. De noodzakelijke investeringen zijn echter volledig uit de lucht gegrepen. De raad én het dagelijks gemeentebestuur hebben inmiddels kennis kunnen nemen van feiten die het tegendeel beweren.

De KHRV erkent dat belangen kunnen verschuiven en dat de toekomst er nooit hetzelfde uit kan zien als het verleden. Maar voor een stad die wil verbinden kan het college op z’n minst het fatsoen opbrengen, op basis van juiste en volledige informatie en door hoor- en wederhoor toe te passen, een zorgvuldige afweging te maken. Een eenmalig gesprek in februari van dit jaar, helemaal aan het begin van het proces waarbij een ambtenaar op pad wordt gestuurd om aan te geven ‘dat er nog helemaal niks zeker is’, is dan natuurlijk bij lange na niet voldoende.

Geen plek voor lokaal ondernemerschap

Het uiteindelijke plan waarmee het gemeentebestuur nu schermt, is opgesteld door de evenementenindustrie. In dat plan is aantoonbaar geen plaats voor lokaal ondernemerschap en is allerminst de wil gebleken om lokaal samen te werken om vóór de stad óók een economische rol van betekenis te spelen. Daaraan lijkt het college voorbij te gaan. Het plan van de wethouders lijkt niets meer dan een blinde ambitie en een drang naar persoonlijke erkenning. Deze moet ten koste van haar inwoners, ten koste van de lokale economie, werkgelegenheid, ten koste van een prachtige traditionele sport en ten koste van de toch al wankele financiële positie van de gemeente Groningen worden gerealiseerd. Integriteit en zorgvuldigheid, de kernwaarden van behoorlijk bestuur, laten zich onmogelijk verenigen met de keuze van het college voor achterkamertjespolitiek, het verstrekken van onjuiste en onvolledige informatie en bewuste manipulatie van de raad. Dit kan toch niet waar zijn, of toch wel?

Het laatste woord is nu aan de gekozen volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad. Zij zijn er om met een kritische blik het fatsoen, de feiten en de uiteenlopende belangen van inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen in Groningen te wegen en te bewaken.

Sytske de Vries, Siebren de Jong en Kees de Bock, namens de Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen (KHRV).

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
menu