Als de gemeente Groningen werkelijk haast wil maken met de nieuwe woonwijk Suikerzijde moet ze als een speer met natuurorganisaties om tafel | opinie

Op deze vloeivelden van de voormalige suikerfabriek tussen Groningen en Hoogkerk is een deel van de toekomstige woonwijk Suikerzijde gepland. Rechtsonder: het suikerunieterrein. Links: de Johan van Zwedenlaan bij Hoogkerk. Onder: de spoorlijn naar Leeuwarden.

Als de gemeente blijft vasthouden aan natuurcompensatie in het weidevogelgebied De Oude Held, is het bijna onvermijdelijk dat de woningbouw op Suikerzijde ernstige vertraging zal oplopen, stellen verschillende natuurorganisaties.
Lees meer over
Opinie

Gemeente Groningen wil in het mooiste natuurgebied binnen de stadsgrenzen – de vloeivelden van de voormalige Suiker Unie – de woonwijk Suikerzijde ontwikkelen en de natuur die daarbij verloren gaat compenseren ten koste van het mooiste weidevogelgebied binnen de stadsgrenzen – Polder De Oude Held, gelegen tussen Hoogkerk en De Held. Natuurorganisaties zien mogelijkheden om woningbouw en natuurbehoud te combineren, maar vinden tot nu toe geen gehoor bij de gemeente.

Omdat zowel op de vloeivelden als in De Oude Held het leefgebied van onder meer grutto’s, vleermuizen en geoorde futen vernietigd wordt, heeft de gemeente een ontheffing Wet natuurbescherming nodig van de provincie Groningen.

Afgelopen vrijdag was een hoorzitting op het provinciehuis waar de natuurorganisaties hun bezwaren op deze ontheffing konden toelichten voor de provinciale Commissie rechtsbescherming. Deze commissie heeft als taak om te toetsen op de wetgeving, waardoor er met een juridische blik naar de natuur wordt gekeken.

Merkwaardige discussies

Dat levert merkwaardige discussies op. Bijvoorbeeld over de vraag of je vernietiging van leefgebied nu wel of niet mag opvatten als verstoring van nesten. Voor de grutto en geoorde fuut maakt dat allemaal niets uit – het resultaat is hetzelfde – maar voor het oordeel van de commissie maakt dat wel degelijk een verschil.

Ook kwam de ‘verdwijntruc’ van de geoorde fuut ter sprake. Deze soort zit al tientallen jaren op de vloeivelden en staat erom bekend dat aantallen en broedsucces van jaar tot jaar sterk kunnen wisselen.

Op basis van één vluchtig monitoringsonderzoek in 2021 stelt de provincie nu dat de vloeivelden niet van belang zijn als leefgebied voor de geoorde fuut en schuift daarbij al het voorgaande onderzoek terzijde, zonder dat de deskundigen die conclusie delen. En zo wordt een belangrijk juridisch obstakel voor woningbouw uit de weg geruimd.

Woningbouw en behoud natuurwaarden kan prima samen

We betreuren het als natuurorganisaties dat we in dit soort discussies verzeild zijn geraakt, terwijl woningbouw op Suikerzijde prima samen kan gaan met behoud van natuurwaarden binnen stedelijk gebied. Bijvoorbeeld door de meest westelijke vloeivelden te sparen en de vleermuizen te compenseren door hun huidige netwerk van foerageergebieden en verbindingen te versterken. De grutto’s in De Oude Held kunnen dan blijven zitten waar ze zitten en tot in lengte van jaren veel kuikens groot brengen.

Als de gemeente blijft vasthouden aan natuurcompensatie in het weidevogelgebied De Oude Held, is het bijna onvermijdelijk dat de woningbouw op Suikerzijde ernstige vertraging zal oplopen. Want ga maar na: voordat met woningbouw begonnen kan worden, moet volgens de ontheffing eerst het compensatiegebied voor vleermuizen in De Oude Held aantoonbaar functioneren. En voordat de vleermuizen daar terecht kunnen, moet eerst het compensatiegebied voor de weidevogels bij Leegkerk aantoonbaar functioneren.

Dat laatste is al een schier onmogelijke opgave, omdat de afstand tussen De Oude Held en Leegkerk voor de zeer honkvaste grutto’s veel te groot is en het gebied bij Leegkerk aanzienlijk minder geschikt is voor weidevogels dan Polder De Oude Held.

Als een speer om tafel

Als de gemeente werkelijk haast wil maken met woningbouw moet ze als een speer met de natuurorganisaties om tafel om gezamenlijk een natuurvriendelijker alternatief te ontwikkelen voor de ontwikkeling van Suikerzijde en bijbehorende natuurcompensatie. Over zes weken zijn er verkiezingen, het zou mooi zijn als de huidige coalitie – met ‘het groenste college ooit’ – dit nog voor die tijd kan oplossen. Aan ons zal het niet liggen!

Marco Glastra – Het Groninger Landschap
Jan-Willem Lobeek – Natuur en Milieufederatie Groningen
Freek Nieuwenhuis – Collectief Groningen West
Klarissa Nienhuys – Vleermuiswerkgroep Groningen
Egbert Boekema – Avifauna Groningen
Paul Kusters – IVN Groningen-Haren
Thorhold Souilljee – KNNV Groningen
Rombout Bennema – Natuurmonumenten
Heleen Meijers – De Bomenstichting

Als ingelogde PREMIUM lezer kun je op dit artikel reageren. Hierbij hebben we een aantal huisregels voor opgesteld welke je hier kunt lezen.

Reageren

Nog geen toegang tot PREMIUM, abonneer je hier

Nieuws

menu