Opinie: De Regionale Energie Strategie Groningen biedt volop kansen

Productie van duurzame energie in de Golden Raand bio-energiecentrale in Delfzijl. De vraagkant moet beter aan bod komen. Foto: Corn� Sparidaens

De Regionale Energie Strategie (RES) Groningen biedt volop kansen, maar dan moet de verduurzaming wel anders worden aangepakt dan nu.

De provincie Groningen heeft een unieke positie gecreëerd om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Zij wil graag meer duurzame energie opwekken dan het rijk van de provincie vraagt. Het is dé kans om daar gebruik van te maken en voorwaarden vooraf te stellen aan een bod.

Er ligt nog een aardbevingsdossier dat maar moeilijk van de grond komt. Wat is er op tegen om dit in te zetten als onderhandelingsmiddel naar Den Haag? Daarnaast zijn er nog een aantal voorwaarden noodzakelijk voor het slagen van de energietransitie. Ook daar liggen kansen die bij de onderhandelingen ingezet kunnen worden.

Eis dat er een landelijke participatiewet komt

De Noordelijke Rekenkamer is duidelijk. Een wettelijke grondslag om participatie af te dwingen in duurzame energieprojecten ontbreekt. Pas als er een landelijke wet is wordt voorkomen dat burgers en coöperaties speelbal worden van projectontwikkelaars.

Maak bindende afspraken met het rijk over langlopende subsidieregelingen

Als we één ding hebben geleerd in de afgelopen 25 jaren dan is het wel dat de overheid een zeer onbetrouwbare partner is gebleken bij het verstrekken van subsidies. Dat schrikt projectontwikkelaars, bedrijven en particulieren af om te investeren in energiebesparing en duurzame technieken. Ook staat het nieuwe ontwikkelingen in de weg. Pas als er langlopende subsidieregelingen beschikbaar zijn levert dat vertrouwen op en worden er investeringen gedaan.

Andere invulling nodig

Om de energietransitie te laten slagen is het goed om het proces van verduurzaming anders in te vullen.

1. De elektriciteitsprijs is laag, waardoor projectontwikkelaars niet meer investeren in duurzame projecten. Stop daarom tijdelijk met het ontwikkelen van nieuwe wind- en zonneparken.

De elektriciteitsprijs daalt al een aantal jaren. Daarnaast is het de afgelopen jaren regelmatig voorgekomen dat er een overaanbod is van elektriciteit, waardoor de prijs negatief wordt. De oorzaak daarvan ligt deels bij het feit dat de industrie en gebouwen nog niet geëlektrificeerd zijn en het wagenpark onvoldoende. Als er nu nog meer wordt geïnvesteerd in zon en wind zal dat alleen maar leiden tot meer overproductie én projectontwikkelaars afschrikken. Neveneffect is dat ook belangstelling voor burgerparticipatie afneemt. Zij zitten niet te wachten op een negatief rendement van hun investering.

2. Zet volop in op energiebesparing en het toepassen van duurzame energietoepassingen bij de industrie, gebouwde omgeving én verkeer. Door eerst de vraagkant van de energiebehoefte aan te pakken komt er beter zicht op wat er in de toekomst nodig is. Daar ligt een grote en uitdagende taak. Overproductie wordt daarmee voorkomen, hetgeen een gunstig effect heeft op de elektriciteitsprijs en het ontwikkelklimaat.

3. Biedt nieuwe technieken een kans om zich te bewijzen.

Er wordt al volop onderzoek gedaan naar nieuwe technieken, zoals waterstof, smart-grid en grootschalige energieopslag. Allemaal middelen om vraag- en aanbod van energie goed op elkaar af te stemmen. Door eerst alle energie te stoppen in de vraagkant wordt er tijd gewonnen om een nieuwe, stabiele, duurzame energievoorziening te creëren. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om burgers meer te betrekken bij de keuzes die gemaakt moeten worden bij het ontwikkelen van zon- en windparken en kunt u rekenen op meer draagvlak. Ook kan het toepassen van de zonneladder beter worden ingevuld. De zonneladder is een beleidsrichtlijn van de overheid om eerst zonnepanelen op daken te leggen, daarna op ongebruikte terreinen en pas als laatste op landbouwgronden.

GS heeft de sleutel in handen

Einstein besteedde bij het oplossen van een probleem 95 procent van de tijd aan het bedenken van een oplossing en het creëren van goede voorwaarden en 5 procent aan de daadwerkelijke oplossing. Neem in zijn voetsporen de juiste beslissingen. GS hebben daarvoor de sleutel in handen. Wees koopman in plaats van het braafste jongetje uit de klas! U heeft nu de kans om de 0-3 achterstand in één keer goed te maken. Alleen samen kunnen we de 0,47 procent CO2 bijdrage aan de mondiale klimaatdoelen optimaal invullen.

Rense Louwes, Vereniging Dorpsbelangen Westerlee, mede-initiatiefnemer om in de gemeente Oldambt een energiecoöperatie op te richten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
menu