Aangeboden door

Aanleg getijdenduiker in Dubbele Dijk kan doorgaan

De Dubbele Dijk bij Bierum. Foto: Provincie Groningen

Provinciale Staten hebben op 18 november ingestemd met een investeringskrediet van 8,9 miljoen voor de aanleg van de getijdenduiker in de Dubbele Dijk bij Bierum.

Hierdoor wordt in dit gebied tussen de zeedijk en landdijk teelt, slibwinning en de ontwikkeling van natuur in brak water mogelijk. In de extra Statenvergadering werd ook het rapport van de Noordelijke Rekenkamer over de erfpachtconstructie behandeld en de reactie van Gedeputeerde Staten hierop.

Reactie gedeputeerde

De Rekenkamer vindt dat de provincie rond dit project niet doelmatig heeft gehandeld. Het project is duur en levert weinig op. Gedeputeerde Johan Hamster vindt het te vroeg voor die conclusie. Hij vindt het belangrijk dat publiek geld goed ingezet wordt maar tegelijkertijd is de overheid ook geen bedrijf dat zo veel mogelijk winst wil maken. De proef rond de Dubbele Dijk biedt de mogelijkheid om samen met het waterschap nieuwe dijken te ontwikkelen en te testen. Die nieuwe dijken dragen bij aan de ontwikkeling van de natuur en de beschikbaarheid van voedsel op de lange termijn. Deze maatschappelijke meerwaarde staat volgens de gedeputeerde in geen verhouding tot de opbrengsten uit zeewier en zilte aardappelen. Verder moet uit de Groningse proef nog blijken of dubbele dijken goedkoper zijn dan traditionele dijken.

Staatssteun

Een tweede punt van kritiek van de Rekenkamer gaat over het risico dat de provincie liep op het verlenen van staatsteun. De oppositiepartijen in Provinciale Staten dienden een motie in om de overeenkomst met de grondeigenaar te laten toetsen op mogelijke staatssteun door de Europese Commissie maar de motie haalde geen meerderheid. Volgens gedeputeerde Johan Hamster is dit niet nodig omdat uit eigen onderzoek van de provincie blijkt dat er geen sprake is van staatssteun. Wel erkende hij dat er bij het sluiten van de overeenkomst in 2016 geen goede financiële onderbouwing lag. Dit proces had volgens hem zorgvuldiger gekund. De provincie heeft die financiële onderbouwing in 2022 alsnog laten maken om het risico op staatssteun uit te sluiten. Uit dit aanvullend onderzoek blijkt dat de provincie in 2016, op basis van de toen beschikbare informatie, een marktconforme pachtprijs betaald heeft en de grondeigenaar niet bevoordeeld heeft.

Getijdenduiker

Nu de Staten akkoord zijn gegaan met de investering, zijn de aanleg van de getijdenduiker en de inrichting van het gebied weer een stap dichterbij. De getijdenduiker laat gecontroleerd zout water toe in het gebied tussen de eerste en tweede dijk. De aanvoer van zout water is belangrijk voor de ondernemers, die graag bij de Dubbele Dijk aan de slag willen met zilte teelt en aquacultuur. De getijdenwerking maakt ook slibwinning uit de Eems en de ontwikkeling van brakwaternatuur mogelijk. Verder is de getijdenduiker belangrijk om het water bij een eventuele overstroming af te kunnen voeren.

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.

Nieuws

menu