Aangeboden door

Aanpak voor toekomst veenweidegebieden

Het huidige gebruik van veenweidegebieden, bijvoorbeeld voor landbouw, kan in de toekomst in het gedrang komen. Foto: Provincie Groningen

De provincie heeft de Regionale Veenweidestrategie (RVS) vastgesteld.

Deze is nodig om een oplossing te vinden voor de daling van het maaiveld en de veenoxidatie in de veenweidegebieden. Bij veenoxidatie komt het veen in aanraking met zuurstof en verdampt het, waardoor de bodem 1 à 2 centimeter per jaar kan dalen.

CO2

Het huidige gebruik van deze veenweidegebieden, bijvoorbeeld voor landbouw, kan daardoor in de toekomst in het gedrang komen. Ook komt er CO2 vrij wanneer veen oxideert. De provincies hebben van het Rijk de taak gekregen de veenoxidatie te verminderen, als onderdeel van het Klimaatakkoord.

Gezamenlijk proces

In het Klimaatakkoord van 2019 staan doelstellingen om de CO2-uitstoot voor het Nederlandse veenweidegebied te verminderen. De opgave voor Groningen is 0,05 tot 0,08 megaton (Mton) CO2 voor 2030. Om dit mogelijk te maken hebben de veenweideprovincies van het Rijk de opdracht gekregen een Regionale Veenweidestrategie op te stellen. De provincie Groningen doet dit samen met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, omdat de daling van het maaiveld ook gevolgen heeft voor de waterstand. In het proces worden verder afspraken gemaakt met landbouworganisaties, natuur- en milieupartijen en de gemeenten. Wanneer de gesprekken in de gebieden starten, worden onder anderen ook boeren, andere grondgebruikers en omwonenden betrokken. We beginnen in een aantal kansrijke gebieden.

Gebiedsplan

De veenweideaanpak is onderdeel van het Nationaal Programma Landelijk Gebied van de Rijksoverheid. De provincie neemt de aanpak mee in het gebiedsplan voor Groningen, dat in juli 2023 klaar moet zijn. In het gebiedsplan komen de opgaven voor klimaat, water en stikstof samen. De komende tijd gaat de provincie op basis van de veenweidestrategie in de gebieden gesprekken voeren om te bekijken hoever we de CO2 terug kunnen dringen.

Gevolgen verdroging

Nederland heeft veel veenweidegebieden. De verdroging en oxidatie van de veenweiden leidt op diverse plekken in ons land tot problemen, zoals scheuren in funderingen, schade aan wegen en bruggen en nattere landbouwgronden. Als het grondwaterpeil aangepast wordt aan de daling van het maaiveld, lost dit het probleem niet op. Het zorgt alleen maar voor een verdere daling. Dit betekent dat waar het maaiveld daalt, de bodem uiteindelijk natter wordt. Dit heeft op termijn gevolgen voor de manier waarop het land gebruikt kan worden.

Voor meer informatie: www.provinciegroningen.nl .

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.

Nieuws

menu