Jaarstukken 2022 gepresenteerd: veel bereikt en financieel positief resultaat

Een vergadering in de Statenzaal. Foto: Provincie Groningen

Een vergadering in de Statenzaal. Foto: Provincie Groningen

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) draagt aan de komende coalitie een kloppend huishoudboekje over.

Dat blijkt uit de jaarstukken over 2022, die het college op 23 mei heeft gepresenteerd. GS leggen hierin verantwoording af over het in 2022 gevoerde beleid en de uitgaven. Het boekjaar 2022 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 34,9 miljoen.

Coronapandemie

De coronapandemie had ook in begin 2022 nog grote invloed. Ontwikkelingen in de wereld veroorzaakten bovendien een flinke stijging van energieprijzen en inflatie. Het overschot op de jaarrekening van € 34,9 miljoen is ontstaan doordat vorig jaar een aantal projecten en activiteiten niet zijn uitgevoerd of nog niet zijn afgerond.

Behandeling door Provinciale Staten

We gaan ervan uit dat de geplande projecten in dit lopende jaar nog worden afgerond en dat het geld, met goedkeuring van de Provinciale Staten (PS), nog besteed zal worden. De jaarrekening wordt op woensdag 12 juli behandeld door PS.

Resultaten

De belangrijkste resultaten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar zijn:

· Economie: samen met een groot aantal partners in de regio worden vanuit het Nationaal Programma Groningen flinke investeringen gedaan in de vrijetijdseconomie, gezondheid en bereikbaarheid. Daarbij is veel aandacht voor verduurzaming en vergroening van de industrie.

· Klimaat en energie: Groningen ligt op koers wat betreft wind op land. Ook zonne-energie is uitgebreid. We zijn hier in onze provincie voorloper als het gaat om ontwikkeling van wind op zee en waterstofeconomie.

· Ruimtelijk: met de vaststelling van het koersdocument ‘Dit is Groningen’ is een aanzet gegeven voor onze nieuwe Omgevingsvisie. In samenspraak met de betrokken overheden en inwoners gaan we daar verder vorm aan geven.

· Landbouw: in de startnotitie Transitie Landelijk Gebied is ook de toekomst van de landbouw meegenomen. De provincie wil de neerdaling van stikstof terugdringen, onder andere met behulp van subsidieregelingen.

· Natuur: we hebben de aanleg van een ‘natuurlint’ van in totaal 2500 hectare in het beekdal van de Ruiten Aa en de ecologische verbindingszone in Westerbroek afgerond. De aanleg van de verbinding tussen de Drentsche Aa en het Paterswoldsemeer is begonnen.

· Mobiliteit: het meerjarige Programma Mobiliteit is tot stand gekomen. Veiligheid op de fiets is hierin een belangrijk onderwerp. In het kader van het Deltaplan voor het Noorden is een succesvolle lobby gevoerd in noordelijk verband, waardoor de Lelylijn, verbeteringen aan het bestaande spoor en de Nedersaksenlijn dichterbij zijn gekomen.

· Cultuur: de problemen voor de culturele sector zijn na de coronajaren nog niet voorbij. We gaan daarom coulant om met afspraken. Samen met gemeenten kijken we naar mogelijkheden om culturele instellingen te helpen die moeite hebben met de gestegen energieprijzen.

· Leefbaarheid: doel van ons leefbaarheidsprogramma is om de ‘brede welvaart’ in onze provincie te verbeteren. Daarbij gaat het om meer dan alleen het inkomen. Bijvoorbeeld ook om gezondheid of de aanwezigheid van voorzieningen. In 2022 zijn negen subsidies binnen de regeling ‘zorg en voorzieningen’ verleend, is de ‘Week van Leefbaarheid en Brede Welvaart’ georganiseerd en zijn drie projectsubsidies verleend voor de woningmarkt in Oost-Groningen.

De jaarstukken van de provincie zijn te vinden op www.provinciegroningen.nl .