Provincie kiest opstelling 24 windturbines voor windpark Eemshaven-West

De plekken van de windmolens. Afbeelding: Provincie Groningen

De plekken van de windmolens. Afbeelding: Provincie Groningen

Gedeputeerde Staten hebben op 21 februari het voorkeursalternatief voor het toekomstige windpark Eemshaven-West vastgesteld. De provincie kiest voor een opstelling van 24 windturbines in vier rijen.

Deze opstelling is de beste oplossing voor het landschap, de leefomgeving en de energieopbrengst. Deze uitgangspunten zijn eerder onderzocht in het milieueffectrapport en afgestemd met de gemeente Het Hogeland en de omgeving.

Eén inpassingsplan

Voor windpark Eemshaven-West stelt de provincie voor het gehele gebied één inpassingsplan (PiP) vast. De effecten van dit plan op de leefomgeving, het landschap en de natuur worden in één milieueffectrapport (MER) onderzocht. De verschillende initiatiefnemers in het gebied werd in november 2022 gevraagd om met een gezamenlijk plan te komen, dat kon dienen als basis voor een voorkeursalternatief voor het provinciale inpassingsplan (PiP). Eind januari werd duidelijk dat de partijen niet met een gezamenlijk plan kwamen. Daarom stellen Gedeputeerde Staten nu zelf het voorkeursalternatief vast.

Keuze voorkeursalternatief

Het voorkeursalternatief gaat uit van vier rijen windmolens. Er is ten minste 1 kilometer afstand tot Valom en Heuvelderij. De windturbines hebben dezelfde vorm en zijn even groot en de onderlinge afstanden tussen de turbines gaan volgens een vast stramien. Bij het gekozen voorkeursalternatief is de afstand van de windturbines tot de dichtstbijzijnde woning groter dan bij andere mogelijke opstellingen.

Vervolg

Het voorkeursalternatief wordt verder uitgewerkt in een provinciaal inpassingplan (PiP) en wordt de basis voor de vergunningsaanvraag van de initiatiefnemers. Ook het Milieu-effectrapport (MER) moet worden aangevuld en aangepast, onder andere naar aanleiding van het advies van de Commissie m.e.r.. Daarna nemen Gedeputeerde Staten hier een besluit over. De planning is om half 2023 een nieuw ontwerp-PIP met ontwerp-vergunningen en MER ter visie te leggen. In die periode kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen op de besluiten.

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.