Extra waterberging in De Onlanden moet wateroverlast voorkomen. Gedeputeerde Staten stelt milieueffectrapport (MER) op

Procedure gestart voor extra waterberging De Onlanden. Foto: Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest wil extra waterberging in De Onlanden realiseren om wateroverlast in de regio zoveel mogelijk te voorkomen.
Lees meer over
Groninger Gezinsbode

Hiervoor is in maart de projectprocedure gestart door het bevoegd gezag, Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Na de terinzagelegging van het ‘Toelichting Projectbesluit en Milieueffectrapportage’ (hierna Toelichting) is een Nota van Antwoord opgesteld. Op 29 november 2022 hebben Gedeputeerde Staten de Nota van antwoord samen met de Toelichting vastgesteld.

Verkenningsfase afgerond